Zostań wolontariuszem Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie!

Skontaktuj się z nami:

 

Koordynator Wolontariatu:

Wolontariuszu, przyjdź do nas!

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie zachęca lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pracowników socjalnych i osoby różnych innych zawodów do zgłaszania się do bezinteresownej i bezpłatnej posługi hospicyjnej nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Wolontariuszem może być każda osoba czująca potrzebę niesienia pomocy innym, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych  niebędących jego bliskimi. Praca wolontaryjna jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, odkrywanie swoich talentów. Dzięki wolontariatowi można nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Zyskujemy również poczucie satysfakcji i odkrywamy sens pomagania innym. Wolontariat daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia. Wolontariusze naszego Hospicjum charakteryzują się bezinteresowną troską o dobro chorych, nie kierują się interesem własnym, sobkostwem, czy egoizmem. Nasi wolontariusze pełniący posługę w domach chorych i na rzecz stowarzyszenia to lekarze, pielęgniarki i osoby innych zawodów. Przeszkoleni wolontariusze nie medyczni Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie niosą bezpośrednią pomoc choremu i jego rodzinie. Pomoc ta polega między innymi na czuwaniu przy łóżku chorego, dbaniu o jego higienę, karmieniu, a także wsparciu psychicznym chorego i jego rodziny.

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie poszukuje osób chętnych do wolontariatu, m.in. do prac porządkowych, gospodarczych i osób towarzyszących chorym.

W związku z tym, że bierzemy udział w projekcie Szkoła Dobrego Wolontariatu i pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Instytutu Wolności na realizację zadania pod tytułem: Wolontariat dla każdego, ogłaszamy konkurs na minigranty, na inicjatywy wolontariackie.

CEL: autorski projekt realizowany przez wolontariuszy (min. dwie osoby) na rzecz Hospicjum w Tanowie

WARTOŚĆ: 4 minigranty po 2000,00 zł. każdy

TERMIN REALIZACJI: do 31.12.2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni w hospicjum (ul. Szczecińska 12 w Tanowie) w godz. pon.-pt. 9:00 – 14:00, mail: wolontariat@hospicjum-tanowo.pl lub telefoniczny pod numerem 91 8173989 lub 573 974 662.

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

#narodowyinstytutwoloności #korpussolidarności #szkoładobregowolontariatu #komitetdosprawpożytkupublicznego

 

 

 W 1993 roku amerykańska organizacja Points of Ligot udostępniła zbiór praw i obowiązków wolontariusza, nazywany Kartą wolontariusza.

KARTA WOLONTARIUSZA

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM. WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.

Wolontariusz powinien:

1. mieć jasno określony zakres obowiązków;

2. zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;

3. wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;

4. mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;

5. być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

6. być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;

7. mieć satysfakcję z własnej aktywności;

8. przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

 

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

1. uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;

2. dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;

3. rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;

4. nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;

5. informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;

6. ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy; dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W TANOWIE.

WOLONTARIUSZ POWINIEN:

1. Być pewnym, jakie pobudki nim kierują, dlaczego chce pomagać ludziom znajdującym się w terminalnej fazie choroby nowotworowej i ich rodzinom. 2. Być przekonanym, co do pomocy, jaką chce zaoferować,

3. Być lojalnym wobec innych wolontariuszy, chorych i ich rodzin oraz wobec całego stowarzyszenia.

4. Przestrzegać zasad, jakimi kieruje się Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

5. Mówić otwarcie o swoich wątpliwościach i frustracjach, aby nie odciągnęły go od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły go w osobę stwarzającą problemy.

6. Chętnie uczyć się, rozszerzać swoją wiedzę po przez uczestnictwo w ogólnopolskim kręgu hospicyjnym oraz w konferencjach, szkoleniach i kursach.

7. Stale się rozwijać po przez poznawanie innych wolontariuszy i ich pracy, na co miesięcznych spotkaniach wolontariuszy.

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą koordynatora wolontariuszy. Dzięki temu będzie pracował lepiej i z większą satysfakcją ,wykonując to, czego od Niego się oczekuje.

9. Być osobą ,na której można polegać, ponieważ praca wolontariusza jest zobowiązaniem. Wolontariusz nie składa obietnic, których nie jest w stanie spełnić.

10. Działać w zespole, ponieważ praca wolontariusza polega na współdziałaniu z innymi wolontariuszami. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

Jeśli czujesz:

– chęć pomagania innym,

– nadzieję na zdobycie nowych doświadczeń,

– potrzebę działania dla własnej satysfakcji,

– chęć poznania nowych ludzi,

– pragnienie spłacenia długu wobec społeczeństwa,

– potrzebę walki o specjalną sprawę

Zapraszamy Cię do kontaktu z nami:

 

91 81 73 989

Kontakt

Biuro czynne

poniedziałek-piątek
godz 9.00-14.30

Siedziba

ul. Szczecińska 12,
72-004 Tanowo

Dyrektor HKA Agnieszka Mazur-Czajka tel. 573979998

Organizacja Pożytku Publicznego: KRS 0000161200

Numer konta:
Pekao S.A I o w Policach 93 1240 3943 1111 0010 1010 6526

NIP: 955-20-68-124, Regon: 812608003

 

Bądź na bieżąco

Budowa zakończyła się sukcesem dzięki 1,5% i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 RPZP.09.01.00-32- 0001/16 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy