Monitoring wizyjny

⦁ Administratorem zarejestrowanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 12, 72-004 Tanowo.
⦁ Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540.
⦁ Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ oraz art.22² Ustawy Kodeks pracy i art.23a Ustawy o działalności leczniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i ochrony mienia.
⦁ Monitorowany obszar obejmuje ciągi komunikacyjne, dyżurki, wybrane sale chorych oraz teren wokół budynku i parking.
⦁ Decyzje w zakresie ilości kamer oraz miejsc ich rozmieszczenia podejmuje Dyrektor Hospicjum, mając na uwadze poszanowanie prywatności, intymności i godności osób przebywających na terenie Hospicjum, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich bezpieczeństwa oraz właściwych przepisów prawa. Teren objęty monitoringiem, zwłaszcza drzwi wejściowe do sal chorych, oznakowano znakami graficznymi (piktogramami).
⦁ Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług serwisowych systemu monitoringu oraz osobom realizującym swoje prawnie uzasadnione interesy.
⦁ Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
⦁ Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez 3 miesiące od dnia rejestracji. W przypadku, w którym nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ich przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
⦁ Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
⦁ Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.
⦁ Zasady przetwarzania zarejestrowanych danych szczegółowo określono w Dokumentach Polityki Bezpieczeństwa dostępnych u Administratora.
¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Kontakt

Biuro czynne

poniedziałek-piątek
godz 9.00-14.30

Siedziba

ul. Szczecińska 12,
72-004 Tanowo

Dyrektor HKA Agnieszka Mazur-Czajka tel. 573979998

Organizacja Pożytku Publicznego: KRS 0000161200

Numer konta:
Pekao S.A I o w Policach 93 1240 3943 1111 0010 1010 6526

NIP: 955-20-68-124, Regon: 812608003

 

Bądź na bieżąco

Budowa zakończyła się sukcesem dzięki 1,5% i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 RPZP.09.01.00-32- 0001/16 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy